Přihlásit

Informace o programu - Ošetřovatelství

Studijní program: Ošetřovatelství – B5341

Studijní obor: Všeobecná sestra

Forma studia: kombinovaná, 3 roky

Podmínky a popis přijetí ke studiu - kombinovaná forma

 

Všeobecná sestraCílem studijního programu Ošetřovatelství je získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání Všeobecná sestra. Tímto kvalifikačním vzděláním získá absolvent odbornou způsobilost k vykonávání řady činností, jejímž prostřednictvím zajišťuje základní a specializovanou ošetřovatelskou péči, která nachází široké uplatnění.  Všeobecná sestra nachází uplatnění především v nemocničních zařízení, ale i v ambulancích, v primární péči a v mnoha dalších oblastech. Všeobecná sestra je nepostradatelným článkem zdravotnického týmu, v rámci kterého aktivně poskytuje ošetřovatelskou péči prostřednictvím odborných výkonů, pracuje se zdravotnickými prostředky a léčivými přípravky.

Bakalářský studijní program je tříletý, ukončený státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je ústní zkouška z vybraných témat a obhajoba bakalářské práce. Po jejím složení získává absolvent titul bakalář, ve zkratce Bc., uváděný před jménem.

Studium

Během studia získává student znalosti ze základních oborů jako je anatomie, fyziologie, psychologie, patologie, ošetřovatelské postupy či teorie ošetřovatelství, kterým je věnován především první ročník studia. V dalších ročnících je studium věnováno již aplikovaným oborům z oblasti chirurgie, interny, pediatrie, nebo například intenzivní péče. Teoretické znalosti z předmětů každého semestru poté tvoří základ pro výuku praktickou, která je realizována v rámci semestrálních a individuálních praxí. K tomuto účelu slouží dlouhodobá spolupráce s poskytovateli zdravotních služeb v rámci celé České republiky, u kterých jsou tyto odborné praxe realizovány. Znalosti, dovednosti a postoje v základní ošetřovatelské péči, ale i v poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné, paliativní a dispenzární péče si studenti osvojí například na nejrůznějších standardních oddělení, v rámci pediatrických oddělení nebo na odděleních akutní lůžkové péče intenzivní.

Kompetence

Detailní vymezení výstupních znalostí, dovedností, způsobilostí a kompetencí

Rozsah povinností a kompetencí Všeobecné sestry jsou dány legislativou, díky tomu je absolvent tohoto studijního programu uznáván jako kvalifikovaný zdravotnický pracovník.

 

 

Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now