Přihlásit

Informace o programu - Ošetřovatelství (Všeobecné ošetřovatelství)

Studijní program: Ošetřovatelství – B5341 (Všeobecné ošetřovatelství – B0000P000002)

Forma studia: prezenční, 3 roky

Podmínky a popis přijetí ke studiu

 

Všeobecná sestraCílem studijního programu Všeobecné ošetřovatelství je získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání Všeobecná sestra. Tímto kvalifikačním vzděláním získá absolvent odbornou způsobilost k vykonávání řady činností, jejímž prostřednictvím zajišťuje základní a specializovanou ošetřovatelskou péči, která nachází široké uplatnění.  Všeobecná sestra nachází uplatnění především v nemocničních zařízení, ale i v ambulancích, v primární péči a v mnoha dalších oblastech. Všeobecná sestra je nepostradatelným článkem zdravotnického týmu, v rámci kterého aktivně poskytuje ošetřovatelskou péči prostřednictvím odborných výkonů, pracuje se zdravotnickými prostředky a léčivými přípravky.

Studijní program je tříletý, bakalářský, ukončený státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je ústní zkouška z vybraných témat a obhajoba bakalářské práce. Po jejím složení získává absolvent titul „bakalář“, ve zkratce Bc., uváděný před jménem.

Studium

Během studia získává student znalosti ze základních oborů jako je anatomie, fyziologie, psychologie, patologie, ošetřovatelské postupy či teorie ošetřovatelství, kterým je věnován především první ročník studia. V dalších ročnících je studium věnováno již aplikovaným oborům z oblasti chirurgie, interny, pediatrie, nebo například intenzivní péče. Teoretické znalosti z předmětů každého semestru poté tvoří základ pro výuku praktickou, která je realizována v rámci semestrálních a individuálních praxí. K tomuto účelu slouží dlouhodobá spolupráce se špičkovými zdravotnickými zařízeními v rámci celé České republiky, u kterých jsou tyto odborné praxe realizovány. Znalosti, dovednosti a postoje v základní ošetřovatelské péči, ale i v poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné, paliativní a dispenzární péče si studenti osvojí například na nejrůznějších standardních oddělení, v rámci domácí péče, pediatrických oddělení nebo na odděleních akutní lůžkové péče intenzivní.

Kompetence

Detailní vymezení výstupních znalostí, dovedností, způsobilostí a kompetencí

Rozsah povinností a kompetencí Všeobecné sestry je daný zákonem, díky tomu je absolvent tohoto studijního programu uznáván jako kvalifikovaný zdravotnický pracovník.

 Samostatně vykonává tyto činnosti:

 • vyhodnocuje potřeby a úroveň soběstačnosti pacientů, projevů jejich onemocnění, rizikových faktorů, a to i za použití měřicích technik používaných v ošetřovatelské praxi
 • sleduje a orientačně hodnotí fyziologické funkce pacientů, včetně saturace kyslíkem a srdečního rytmu, a další tělesné parametry za použití zdravotnických prostředků,
 • pozoruje, hodnotí a zaznamenává fyzický a psychický stav pacienta,
  získává osobní, rodinnou, pracovní a sociální anamnézu,
 • zajišťuje a provádí vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou a kapilární krve,
 • provádí odsávání sekretů z horních cest dýchacích a z permanentní tracheostomické kanyly u pacientů starších 3 let a zajišťovat jejich průchodnost,
 • hodnotí a ošetřuje poruchy celistvosti kůže a chronické rány a ošetřuje stomie,
  hodnotí a ošetřuje centrální a periferní žilní vstupy, včetně zajištění jejich průchodnosti,
 • pečuje o zavedené močové katetry pacientů všech věkových kategorií, včetně provádění výplachů močového měchýře,
 • provádí ve spolupráci s fyzioterapeutem, ergoterapeutem a logopedem ve zdravotnictví rehabilitační ošetřování, zejména polohování, posazování, základní pasivní, dechová a kondiční cvičení, nácvik mobility a přemisťování, nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti pacienta a cvičení týkající se rehabilitace poruch komunikace a poruch polykání a vyprazdňování a metody bazální stimulace s ohledem na prevenci a nápravu poruch funkce těla, včetně prevence dalších poruch z imobility,
 • edukuje pacienty, případně jiné osoby v ošetřovatelských postupech, použití zdravotnických prostředků a připravuje pro ně informační materiály,
 • orientačně hodnotí sociální situaci pacienta, identifikuje potřebnost spolupráce sociálního nebo zdravotně-sociálního pracovníka a zprostředkovává pomoc v otázkách sociálních a sociálně-právních,
 • zajišťuje činnosti spojené s přijetím, přemisťováním a propuštěním pacientů,
  poskytuje a zajišťuje psychickou podporu umírajícím a jejich blízkým a po stanovení smrti lékařem zajišťuje péči o tělo zemřelého a činnosti spojené s úmrtím pacienta,
 • přejímá, kontroluje, ukládá léčivé přípravky, manipuluje s nimi a zajišťuje jejich dostatečnou zásobu,
 • přejímá, kontroluje a ukládá zdravotnické prostředky a prádlo, manipuluje s nimi a zajišťuje jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu,
 • analyzuje, zajišťuje a hodnotí kvalitu a bezpečnost poskytované ošetřovatelské péče,
 • zajišťuje stálou připravenost pracoviště včetně věcného a technického vybavení a funkčnosti zdravotnických prostředků,
 • doporučuje použití vhodných zdravotnických prostředků pro péči o stomie, chronické rány nebo při inkontinenci,
 • doporučuje vhodné kompenzační zdravotnické prostředky pro zajištění mobility a sebeobsluhy v domácím prostředí

Na základě indikace lékaře všeobecná sestra samostatně může:

 • zavádět periferní žilní katetry pacientům starším 3 let,
 • podávat léčivé přípravky s výjimkou radiofarmak, nejde-li o nitrožilní injekce nebo infuze u dětí do 3 let věku, pokud není dále uvedeno jinak,
 • zavádět a udržovat inhalační a kyslíkovou terapii,
 • provádět screeningová, depistážní a dispenzární vyšetření, odebírat krev a jiný biologický materiál a hodnotit, zda jsou výsledky fyziologické; v případě fyziologických výsledků může naplánovat termín další kontroly,
 • provádět ošetření akutních a operačních ran, včetně ošetření drénů, drenážních systémů a kůže v průběhu léčby radioterapií,
 • odstraňovat stehy u primárně hojících se ran a drény s výjimkou drénů hrudních a drénů v oblasti hlavy,
 • provádět katetrizaci močového měchýře žen a dívek starších 3 let,
 • provádět výměnu a ošetření tracheostomické kanyly, zavádět gastrické sondy pacientům při vědomí starším 10 let, včetně zajištění jejich průchodnosti a ošetření, a aplikovat enterální výživu u pacientů všech věkových kategorií,
 • provádět výplach žaludku u pacientů při vědomí starších 10 let,
 • asistovat při zahájení aplikace transfuzních přípravků a ošetřovat pacienta v průběhu aplikace a ukončovat ji,
 • provádět návštěvní službu a poskytovat péči ve vlastním sociálním prostředí pacienta,
  podávat potraviny pro zvláštní lékařské účely
Hlavní partneři
 • AVVNZP
  AVVNZP
 • Nursing now
  Nursing now