Přihlásit

Čím se zabýváme

1) Nové typy nanovlákenných materiálů pro léčbu ran

Vyvíjeny jsou nanovlákenné materiály s imobilizovanými proteolytickými enzymy pro využití v dermálních aplikacích. Enzymy jsou díky imobilizaci na nanovlákna schopny bezbolestně odstranit nekrotické buňky objevující se u popálenin a chronických ran. Dále se pro tyto účely vyvíjí také nanovlákenné materiály s látkami zamezujícími množení mikroorganismů.

Co nabízíme: Testování proteolytické aktivity enzymů Hartree-Lowryho metodou.

2) Prevence infekcí spojených se zdravotní péčí

Vědecko-výzkumná činnost fakulty v oblasti problematiky infekcí spojených se zdravotní péčí se zaměřuje na nejrůznější aspekty prevence s cílem snížit výskyt a šíření původců infekcí v klinické praxi. Problematika je řešena jako ověřování současných postupů či technik a vyhledávání nových efektivních přístupů pro řešení vybraných aspektů prevence infekcí spojených se zdravotní péčí. V rámci této výzkumné činnosti fakulta pracuje se smluvními poskytovateli zdravotnických služeb a dalšími odbornými institucemi.

3) Využití antimikrobiálních nanomateriálů v procesech čištění odpadních vod

Vývoj systémů čištění odpadních vod s využitím nanotechnologií. Díky speciálním vlastnostem nanomateriálů (velmi reaktivní povrch, rozměry atd.) je možné čistění odpadních vod pomocí adsorpce, fotokatalýzy, dezinfekce, membránových procesů i separace. Výzkum je zaměřen zejména na využití antimikrobiálních nanomateriálů vytvořených z plastového odpadu, který má nejen potenciál zmírnit antimikrobiální rezistenci v odpadních vodách, ale je to i zcela nová metoda recyklace všudypřítomného plastového odpadu.

4) Testování cytotoxicity nově vyvíjených nanočástic

Naše pracoviště se zabývá základním testováním cytotoxicity nově vyvíjených nanočástic (1-100 nm). Nanočástice na bázi na kovů (Fe, Au, Ag…), polymerů, křemíku atd. mají široké fyzikální a chemické vlastnosti zejména díky možnosti navázání různých funkčních molekul na jejich povrch. Mají široké využití v biomedicínských aplikacích. V posledních letech se nanočástice vyvíjejí nejen pro zobrazování, ale také jako biosenzory, cílené nosiče pro protinádorovou terapii, či hypertermii. Nicméně před každou aplikací je nutné částice nejdříve otestovat v in vitro podmínkách na buněčných kulturách z hlediska jejich toxicity, dopadu na životnost a funkčnost buněk.

Co nabízíme: Testy cytotoxicity podle normy ČSN EN ISO 10993-5: Biologické hodnocení zdravotnických prostředků – Část 5: Zkoušky na cytotoxicitu

Nabízíme například testy:

  • MTT test

MTT test je kolorimetrický test, který měří metabolickou aktivitu buněk a je vhodný pro analyzování jejich proliferace, viability a cytotoxicity materiálu. Je založen na redukci žluté rozpustné tetrazoliové soli MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-difenyltetrazolium bromid) na nerozpustný formazan, který je ve formě fialových krystalků. Reakce probíhá na mitochondriální membráně vlivem mitochondriálních NAD(P)H-dependentních oxidoreduktáz živých buněk. Počet živých buněk je tedy indikován množstvím redukovaného MTT. Formazanové krystalky se následně rozpustí přidáním DMSO a spektrofotometricky se stanoví hodnota absorbance roztoku.

  • AlamarBlue test

AlamarBlue je kolorimetrický test, který měří metabolickou aktivitu buněk a je vhodný pro analyzování jejich proliferace, viability a cytotoxicity materiálu. AlamarBlue je název pro modré barvivo resazurin (7-hydroxy-10-oxidophenoxazin-10-ium-3-one), které je prostupné přes buněčnou membránu, netoxické a slabě fluorescenční. Resazurin se využívá jako oxidačně-redukční indikátor, který podléhá kolorimetrické změně v závislosti na jeho metabolické redukci. Redukovaná forma, resofurin, je růžový a vysoce fluorescenční. Míra fluorescence je přímo úměrná počtu živých buněk.

 5) Simulační výuka ve zdravotnictví

Vědecko-výzkumná činnost fakulty se v rámci simulační výuky zaměřuje zejména na problematiku její efektivnosti, omezení, klinického dopadu a zároveň na rozvoj nových možností pro zvýšení její účinnosti. Prostřednictvím simulační výuky jsou reálně simulovány nejrůznější klinické stavy díky vysoce specializovaným simulátorům. Výuka tak tvoří důležitou součást pro zlepšení připravenosti zdravotnických pracovníků, jak v rámci kvalifikačního, tak celoživotního vzdělávání.

 

Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now