Přihlásit

Informace o oboru - Biomedicínská technika

Studijní program: Biomedicínská technika (B 3944)

Studijní obor: Biomedicínská technika (3901R032)

Forma studia: prezenční, 3 roky

 

Tříletý bakalářský studijní obor Biomedicínská technika je zaměřen na výchovu vysokoškolsky vzdělaného odborníka v oblasti biomedicínské techniky.

Cílem studia je připravovat prakticky zaměřené absolventy především pro zdravotnickou praxi. Studenti si v průběhu studia osvojí principy činností a zásad využití prostředků zdravotnické techniky a biomedicíncké informatiky, získají potřebné znalosti nejen z matematiky, fyziky, oblasti elektrotechniky, biosignálů, biosenzorů, zdravotnických přístrojů a informatiky, ale také základní znalosti z biologie, anatomie, fyziologie člověka, patologie, preventivní medicíny, první pomoci, etiky, komunikace, psychologie, vybraných lékařských oborů, vybrané oblasti legislativy, ekonomiky a managementu včetně velmi dobré jazykové průpravy.

Znalosti a dovednosti absolventa bakalářského studijního programu jsou zaměřeny především na přípravu pro uplatnění v praxi, a to na zdravotnických pracovištích, ve výrobních, servisních či obchodních společnostech. Důraz je kladen také na dovednosti organizační, komunikativní a týmovou práci.

Standardní doba studia uvedeného studijního oboru je 3 roky. Úspěšným složením státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce, získává absolvent titul "bakalář" - ve zkratce Bc. uváděné před jménem.

Absolvent najde uplatnění ve všech profesích souvisejících s vývojem, výrobou, provozem a údržbou zdravotnické techniky včetně práce s výpočetní technikou a programovým vybavením. Především se uplatní v rámci zdravotnických zařízeních. Je ale schopen vykonávat i činnosti v obchodních organizacích zaměřených na prostředky zdravotnické techniky, rehabilitační, protetické pomůcky, ale i u podniků, firem a společností zabývajících se vývojem, výrobou, prodejem a servisem prostředků zdravotnické techniky nebo tvorbou programového vybavení. Vzhledem k jazykovým znalostem je možné uplatnění i v zahraničí. Obecný základ umožňuje i další studium v některém z navazujících magisterských oborů v rámci TUL nebo na jiné vysoké škole.

 

Podmínky a popis přijetí ke studiu

Den otevřených dveří

Elektronická přihláška ke studiu

Termíny přijímacího řízení

Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now