Přihlásit

Vědecko-výzkumná činnost fakulty

FZS TUL působí v oblasti zdravotnictví a nelékařských zdravotnických oborů. Rozvoj vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, a další tvůrčí činnosti (dále jen tvůrčí činnost) FZS TUL je primárně orientován na oblasti akreditovaných studijních programů pro přípravu nelékařských zdravotnických pracovníků, tzn. na oblast všeobecného ošetřovatelství, zdravotnického záchranářství, biomedicínské techniky, biomedicínského inženýrství a radiologickou asistenci. Tvůrčí činnost se také zaměřuje na fyzioterapii a rehabilitační péči, robotické rehabilitační přístroje, mikrobiologii a epidemiologii.

FZS TUL systematicky rozvíjí tvůrčí činnost ve spolupráci s ostatními fakultami a ústavem univerzity a poskytovateli zdravotních služeb. Tvůrčí činnost je také vedena v evidenci projektů řešených na TUL (viz Projekty TUL), ve Výročních zprávách o činnosti TUL (viz Výroční zprávy TUL) a ve Výročních zprávách o činnosti FZS TUL (viz Výroční zprávy FZS). Tvůrčí činnost FZS TUL spočívá zejména v publikační činnosti členů fakulty a také v zapojení studentů do různých projektů (např. v rámci Studentské grantové soutěže). Akademičtí pracovníci i studenti jsou motivováni k účasti v různých programech na podporu tvůrčí a vědecko-výzkumné činnosti, jejichž výstupem jsou recenzované texty, příspěvky na konferencích, ale i další vědecké výsledky. FZS TUL systematicky uskutečňuje a rozvíjí tvůrčí činnost odpovídající oblasti vzdělávání a profilu nelékařských studijních programů. Tvůrčí činnost je směřována na oblast zdravotnictví s využitím potenciálu univerzity. TUL a její součásti, včetně FZS TUL, řeší vědecké granty a projekty, které se odborně vztahují k některým oblastem, do kterých studijní program náleží. Z poslední doby se jedná o nové technologie ve zdravotnictví a na ně navázanou aplikační oblast. Významných úspěchů dosáhla univerzita i fakulta v oblasti aplikace do zdravotnictví např. řešení problematiky infekcí spojených se zdravotní péčí, včetně biofilmu, nových možností efektivity výuky, zkušenosti se simulační výukou a inovacemi ve zdravotnictví, např. využití robotických systémů v rehabilitaci a asistenční robotice, přístrojové techniky apod.

FZS TUL v souladu s dlouhodobým strategickým záměrem fakulty a plánem realizace strategického záměru se v současné době zaměřuje na tři hlavní výzkumné oblasti, kterými jsou prevence infekcí spojených se zdravotní péčí, nové možnosti a efektivita výuky a nové inovace ve zdravotnictví, včetně veřejného zdraví.

V oblasti prevence infekcí spojených se zdravotní péčí se FZS TUL zabývá nanovlákennými materiály pro biomedicínské aplikace, prevencí a snížením výskytu a šíření infekcí spojených se zdravotní péčí, výzkum tkáňových kultur v rámci prevence infekcí spojených se zdravotní péčí a dále také vizualizací přenosu infekcí spojených se zdravotní péčí s využitím UV fluorescence.

V oblasti nových možností a efektivity výuky se FZS TUL zabývá simulačními metodami výuky v rámci nejrůznějších klinických situací, novými možnostmi a efektivitou výuky simulačních metod, osobním vzdělávacím prostředím, edukací v nelékařských zdravotnických oborech a efektivitou průběhu adaptačního procesu v praxi.

V oblasti nových inovací ve zdravotnictví, včetně veřejného zdraví se FZS TUL zabývá problematikou odpadů, jejich využití na odstranění patogenních bakterií a jejich rezistenci, novými robotickými systémy a rehabilitačními přístroji, zefektivněním magnetické rezonance a vývoj nových možností pro magnetickou rezonanci, základním testováním cytotoxicity nově vyvíjených nanočástic, mikrobiální kvalitou vody a dalšími činnostmi.

FZS TUL realizuje projekty z MŠMT, TAČR a ESF. Vzhledem k těmto projektům byly inovovány studijní pomůcky a vybudovány zejména nové výukové a výzkumné laboratoře. Příkladem nového vybavení je pořízení sanitního simulátoru s kompletním a odpovídajícím vybavením, včetně techniky pro realizaci simulační výuky. Dalším příkladem jsou simulační laboratoře sloužící k praktické výuce dovedností souvisejících s ošetřováním pacientů (s využitím počítačové techniky a s elektronickým záznamovým i vyhodnocovacím softwarem, včetně elektronické ošetřovatelské dokumentace). Záměrem FZS TUL je dále prohloubit využití speciálních laboratoří pro testování materiálů za přísně aseptických podmínek. Fakulta v současné době disponuje i nově zřízenými a moderně vybavenými laboratořemi pro výuku předmětů v rámci studijního programu Radiologická asistence v rámci projektu ERDF II na TUL.

FZS TUL v oblasti tvůrčí činnosti a transferu technologií zejména nabízí následující služby:

 • smluvní výzkum dle požadavků partnera,
 • spolupráci při přenosu znalostí a technologií do klinické praxe,
 • bioetika a další aspekty výzkumu ve zdravotnictví,
 • řešení výzkumných projektů společně se spolupracujícími poskytovateli zdravotních služeb,
 • odborné poradenství z různých oblastí zdravotnictví v souvislosti s vědecko-výzkumnou činností a transferu technologií, zejména se zaměřením na problematiku nelékařských zdravotnických profesí,
 • vyhledání pracoviště pro spolupráci a zjištění dalších informací,
 • zprostředkování kontaktu s konkrétním pracovníkem či pracovištěm FZS TUL,
 • nabídka návrhů řešení ve spolupráci s ústavy a odděleními FZS TUL,
 • spolupráci založenou na dlouhodobých znalostech a zkušenostech zejména v oblasti vědy
  a výzkumu s aplikací na nelékařské zdravotnické obory,
 • pořádání a organizace odborných konferencí, seminářů a workshopů,
 • využití speciálního přístrojového a laboratorního vybavení s možností testování a ověřování vlastností produktů,
 • vyhledávání možností uplatnění výzkumů v praxi,
 • zpracování odborných rešerší,
 • analýzy, studia a návrhy, příprava propagačních aktivit v oblasti transferu technologií,
 • analýza poptávek poskytovatelů zdravotních služeb nejen v oblasti vědecko-výzkumné činnosti,
 • transfer know-how dle potřeb a požadavků partnera,
 • nabídka spolupráce při řešení kvalifikačních prací studentů (témata bakalářských
  a diplomových prací),
 • výměna zkušeností.
Hlavní partneři
 • AVVNZP
  AVVNZP
 • Nursing now
  Nursing now