Přihlásit

Uchazeči o studium

Termín podání přihlášky pro 1. kolo 24.5.2023

Termín podání přihlášky pro 2. kolo

(bude vyhlášeno v případě nenaplnění prvního kola)

9.8.2023

Nevratný administrativní poplatek 600,- Kč
ČSOB Liberec/ číslo účtu 305806603/0300
Variabilní symbol 6491308511
Den otevřených dveří pro zájemce o studium 26.11.2022 a 31.3.2023

Výsledky přijímací zkoušky budou zveřejněny na adrese https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec/ a budou respektovány principy ochrany osobních údajů.

Fakulta zdravotnických studií zajišťuje výuku ve studijních programech Všeobecné ošetřovatelství, Biomedicínská technika, Zdravotnické záchranářství, Radiologická asistence a Biomedicínské inženýrství. Studium je realizováno v rámci kreditního systému ECTS (European Credit Transfer System) za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem TUL.

 

Nabízené studijní programy

 

Bakalářské studijní programy

 

Magisterské (navazující) studijní programy

 

Podmínkou přijetí do prezenční formy bakalářského studijního programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Další podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost uchazeče splňující zdravotní kritéria stanovená pro studium a výkon povolání dle platné legislativy.

Podmínkou přijetí do navazujícího magisterského studia je absolvování bakalářského studijního programu se získáním odborné způsobilosti k výkonu povolání biomedicínský technik. Další podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost uchazeče splňující zdravotní kritéria stanovená pro studium a výkon povolání dle platné legislativy.

UCHAZEČI O STUDIUM - CIZINCI

Cizinci mohou studovat po splnění požadavků, které na ně kladou právní předpisy České republiky a mezinárodní smlouvy. Jsou povinni předložit doklad o dosaženém vzdělání (nostrifikaci), potvrzené známky ze střední školy přeložené do hodnotící stupnice v ČR (1–5) a doklad o jazykové znalosti úrovně C1 českého jazyka, které jsou uznány na území České republiky.

Všechny požadované dokumenty včetně nostrifikace, certifikátu z českého jazyka C1, překladu známek do českého jazyka a vytištěné a podepsané e-přihlášky jsou uchazeči o studium povinni poslat do konce termínu podání přihlášek daného kola přijímacího řízení.

Podmínky přijímacího řízení schváleny Akademickým senátem FZS TUL 19. 10. 2022.

Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now