Přihlásit

Akademický senát FZS TUL

 1. Akademický senát Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci (dále jen AS FZS TUL) je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem dle § 26 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
 2. AS FZS TUL má devět členů a skládá se z dvou komor:
  • Komory akademických pracovníků, která má šest členů volených touto částí akademické obce,
  • Studentské komory, která má tři členy volené touto částí akademické obce.
 3. Činnost AS FZS TUL je dána § 27 odst. (1) a (2) zákona, přičemž AS FZS TUL dále projednává připomínky a náměty členů akademické obce fakulty, má právo požadovat od děkana informace o jeho činnosti a stavu fakulty apod.
 4. Funkční období AS FZS TUL a jeho členů je tříleté.
 5. Podrobnosti voleb do AS FZS TUL a způsob jednání AS FZS TUL upravuje „Volební a jednací řád akademického senátu fakulty“, který je vnitřním předpisem fakulty.
Hlavní partneři
 • AVVNZP
  AVVNZP
 • Nursing now
  Nursing now