Přihlásit

Vědecká rada

  1. Právní postavení, složení a působnost vědecké rady fakulty jsou upraveny v § 29 a § 30 zákona.
  2. Předsedou vědecké rady je děkan. Členy vědecké rady jmenuje a odvolává děkan po předchozím souhlasu akademického senátu fakulty. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce veřejné vysoké školy. Členství ve vědecké radě je čestné, funkční období je shodné s délkou funkčního období děkana.
  3. Jednání vědecké rady upravuje Jednací řád vědecké rady fakulty, který je vnitřním předpisem fakulty.
  4. Zápis ze zasedání vědecké rady zajišťuje tajemník fakulty.
Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now