Přihlásit

Informace o programu - Biomedicínské inženýrství

Studijní program: Biomedicínské inženýrství (N0914P360003)

Forma studia: prezenční, 2 roky

Podmínky a popis přijetí ke studiu

 

Cílem studijního programu Biomedicínské inženýrství je získání odborné způsobilosti k vykonávání povolání biomedicínský inženýr. BMI je vlastně rozšířením biomedicínského technika, je to také nelékařské zdravotnické povolání, a jako nástavba BMT se liší jen možnostmi a kompetencemi. Biomedicínský inženýr má hlubší vhled do techniky i fyziky a tak se může podílet i na výzkumu a vývoji nových zdravotnických prostředků a technologií stejně jako na náročnějších klinických zákrocích. 

Studijní program je dvouletý, ukončený státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z ústní zkoušky z vybraných témat a z obhajoby diplomové práce. Po složení státní zkoušky získává absolvent titul „inženýr“, ve zkratce Ing., uváděný před jménem. Biomedicínský inženýr má ještě další možnost speciálního studia a rozšiřujících kurzů. Některá zdravotnická zařízení nabízí v rámci postgraduálního vzdělávání specializaci Klinický inženýr, který má rozšířené klinické kompetence nebo třeba kurz perfuziologie pro ovládání mimotělního oběhu na operačních sálech.

Studium

Jako navazující studium je odbornější a specifičtější. Dochází k částečnému opakování základních znalostí. Studenti získávají znalosti z oblasti zpracování signálů, zpracování obrazu, modelování fyziologických dějů a lékařských přístrojů. V rámci studia lze vybírat ze dvou specializací, ty poté určují část absolvovaných předmětů a zaměření individuální praxe. Jedná se o robotiku a kardiologii. Studium probíhá prezenčně (denně) v průběhu dvou let, a jelikož se jedná o profesní vzdělávání, součástí studia je semestrální i individuální odborná praxe. K tomuto účelu slouží dlouhodobá spolupráce se špičkovými zdravotnickými zařízeními i mimo Liberecký kraj.

Součástí studia je příprava na kvalifikaci pro práci na elektrických zařízeních (tzv. Vyhláška 50). Samozřejmostí je možnost studia v zahraničí v rámci programu Erasmus, výjezdů v rámci mobilit a v případě zájmu i letních škol v zahraničí. Studium nemá žádné zvláštní požadavky kromě obecné zdravotní způsobilosti.

 Kompetence

Detailní vymezení výstupních znalostí, dovedností, způsobilostí a kompetencí

Rozsah povinností a kompetencí biomedicínského inženýra je daný zákonem, díky tomu je uznáván jako zdravotnická profese kvalifikovaná pro práci v nemocnici. Oproti biomedicínskému technikovi má rozšířené kompetence s hlubším porozuměním a větší odborností. Jako inženýr navíc může zastávat vedoucí funkce a podílet se na výzkumu a vývoji ať už v akademickém prostředí nebo v průmyslu.

Samostatně vykonává tyto činnosti:

 • podílí se na vedení dokumentace používaných zdravotnických prostředků u poskytovatele zdravotních služeb podle zákona o zdravotnických prostředcích,
 • účastní se na výběru zdravotnických prostředků za účelem jejich nákupu poskytovatelem zdravotních služeb a podílí se na jejich uvedení do provozu,
 • zajišťuje servis zdravotnických prostředků, kontroluje kvalitu jeho provedení, popřípadě jej sám provádí za podmínek stanovených zákonem o zdravotnických prostředcích,
 • zajištuje provedení instruktáže obsluhy zdravotnických prostředků za podmínek stanovených zákonem o zdravotnických prostředcích u poskytovatele zdravotních služeb,
 • účastní se procesu oznamování podezření na nežádoucí příhody zdravotnických prostředků podle zákona o zdravotnických prostředcích a podílí se na realizaci preventivních a nápravných opatření,
 • bez odborného dohledu na základě indikace lékaře obsluhuje zdravotnické prostředky a jejich sestavy v rámci asistence při zdravotnických výkonech,
 • organizuje a dohlíží na biomedicínské techniky,
 • dohlíží na správné používání zdravotnických prostředků, navrhuje předpisy a školení,
 • upravuje programové nastavení přístrojů podle potřeb pracoviště a pacientů,
 • podílí se výzkumu a vývoji zdravotnických prostředků,
 • nevykonává činnosti se zdroji ionizujícího zařízení
Hlavní partneři
 • AVVNZP
  AVVNZP
 • Nursing now
  Nursing now