Přihlásit

Informace o programu - Biomedicínské inženýrství

Studijní program: Biomedicínské inženýrství (N0914P360003)

Forma studia: prezenční, 2 roky

Podmínky a popis přijetí ke studiu - ZDE

 

Cílem studijního programu Biomedicínské inženýrství je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání Biomedicínský inženýr, který je schopen vykonávat nelékařské zdravotnické povolání v souladu s platnou legislativou. Studijní program je v souladu se současnými odbornými studijními programy zemí Evropské unie a odpovídá základním principům pro vzdělání pracovníků ve zdravotnictví. Studium je koncipováno jako teoreticko-praktický celek se zaměřením na přípravu kvalifikovaného nelékařského zdravotnického pracovníka s vysokoškolským vzděláním v oblasti biomedicínského inženýrství. Zabezpečuje odborné předpoklady pro získání způsobilosti k samostatné činnosti a elektrických zařízeních podle zvláštního právního předpisu. Koncepce studijního programu respektuje doporučení profesních sdružení a odborných společností. Studijní program Biomedicínské inženýrství patří mezi klíčové nelékařské zdravotnické obory. 

Výsledkem studia je připravit prakticky zaměřené absolventy především pro zdravotnickou praxi. Biomedicínské inženýrství je interdisciplinární profesní a vědecký obor, který využívá a spojuje inženýrské (elektrotechnické, elektronické a kybernetické) oblasti, fyzikální, matematické i biologické zkušenosti a dovednosti pro řešení praktických otázek medicíny a různých dalších odvětví biologie.

Biomedicínský inženýr získává znalosti a dovednosti z techniky, fyziky, a tak se může podílet i na výzkumu a vývoji nových zdravotnických prostředků, technologií, stejně jako na náročnějších klinických zákrocích. Záměrem je vytvořit u studentů pevné základy v oblasti oborové přípravy a možnost dále studovat v doktorských studijních programech nebo oborech specializačního vzdělávání Perfuziologie, Klinický inženýr, Organizace a řízení ve zdravotnictví.

Studijní program je dvouletý, zakončený státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z ústní zkoušky z vybraných témat a z obhajoby diplomové práce. Po složení státní zkoušky získává absolvent titul inženýr, ve zkratce Ing.,  uváděný před jménem.

Studium

Jako navazující studium je odbornější a specifičtější. Studenti získávají znalosti z oblasti zpracování signálů, zpracování obrazu, modelování fyziologických dějů a lékařských přístrojů. V rámci studia lze vybírat ze dvou modulů (Robotiky nebo Kardiologie), které následně určují část absolvovaných předmětů a zaměření individuální praxe. Studium probíhá prezenčně (denně). V rámci profesního vzdělávání je součástí studia semestrální i individuální odborná praxe u špičkových  poskytovatelů zdravotnických služeb i mimo Liberecký kraj. Další možností je studium v zahraničí v rámci programu Erasmus+, výjezdů v rámci mobilit a v případě zájmu i letních škol v zahraničí. 

 Kompetence

Rozsah povinností a kompetencí Biomedicínského inženýra jsou dané zákonem. Vzhledem k tomu je uznáván jako zdravotnická profese kvalifikovaná pro práci u poskytovatelů zdravotnických služeb. Oproti Biomedicínskému technikovi má rozšířené kompetence s hlubším porozuměním a větší odborností. Jako inženýr navíc může zastávat vedoucí funkce a podílet se na výzkumu a vývoji ať už v akademickém prostředí, tak v průmyslu.

 

Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now