Přihlásit

Informace o programu - Biomedicínská technika

Studijní program: Biomedicínská technika (B0914P360007)

Forma studia: prezenční, 3 roky

Vymezení výstupních znalostí, dovedností, způsobilostí a kompetencí
Podmínky a popis přijetí ke studiu

 

Cílem studijního programu Biomedicínská technika je získání odborné způsobilosti k vykonávání povolání biomedicínský technik, což je nelékařské zdravotnické povolání se širokým zaměřením. Biomedicínský technik je odborník, který může vykonávat široké spektrum činností. Jako zdravotník může najít uplatnění především v nemocnici, kde pracuje se stále běžnější a potřebnější zdravotnickou technikou. Svoje vědomosti může uplatnit na oddělení zdravotnické techniky, kde se stará o správný chod přístrojů a školení personálu, nebo se přímo podílí na léčbě pacienta v klinické praxi jako technik potřebný při výkonech, nejčastěji na kardiologii. Také jednotlivá nemocniční oddělení často potřebují své vlastní techniky, například oddělení dialýzy nebo neurologie. Jako plnohodnotný technik s unikátním spektrem schopností se může uplatnit ve zdravotnickém i jiném průmyslu. Z těchto důvodů je biomedicínský technik profesí, která snadno nachází uplatnění.

Studijní program je tříletý, bakalářský, ukončený státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je ústní zkouška z vybraných témat a obhajoba bakalářské práce. Po jejím složení získává absolvent titul „bakalář“, ve zkratce Bc., uváděný před jménem. Velkou výhodou je možnost studovat navazující program Biomedicínské inženýrství přímo na TUL, které dále rozšiřuje už tak dost široké spektrum schopností a možností.

Studium

Díky širokému zaměření je pro tento studijní program velice různorodý. Studenti získají poznatky z anatomie a biologie, fyziologie, medicíny a první pomoci stejně jako z programování, IT, techniky, měření fyzikálních veličin a senzorů, mechaniky a biomechaniky, ale i zpracování signálů, matematického modelování nebo kybernetiky, a potřebné fyziky a matematiky. Z tohoto důvodu je obor vhodný pro absolventy většiny středních škol, protože téměř každý může zúročit, co se naučil.

Studium probíhá prezenčně (denně) v průběhu tří let, kdy první rok studia je věnován obecnějším předmětům, a s pokračujícím studiem se znalosti pomocí odborných předmětů rozšiřují, prohlubují a získávají kontext pro biomedicínské povolání. Jelikož se jedná o profesní vzdělávání, součástí je semestrální i individuální odborná praxe. K tomuto účelu slouží dlouhodobá spolupráce se špičkovými zdravotnickými zařízeními i mimo Liberecký kraj.

Součástí studia je příprava na kvalifikaci pro práci na elektrických zařízeních (tzv. Vyhláška 50). Samozřejmostí je možnost studia zahraničí v rámci programu Erasmus, výjezdů v rámci mobilit a v případě zájmu i letních škol v zahraničí. Studium nemá žádné zvláštní požadavky kromě obecné zdravotní způsobilosti.

Kompetence

Rozsah povinností a kompetencí biomedicínského technika je daný zákonem, díky tomu je uznáván jako zdravotnická profese kvalifikovaná pro práci v nemocnici.

Samostatně vykonává tyto činnosti:

 • podílí se na vedení dokumentace používaných zdravotnických prostředků u poskytovatele zdravotních služeb podle zákona o zdravotnických prostředcích
 • účastní se na výběru zdravotnických prostředků za účelem jejich nákupu poskytovatelem zdravotních služeb a podílí se na jejich uvedení do provozu
 • zajišťuje servis zdravotnických prostředků, kontroluje kvalitu jeho provedení, popřípadě jej sám provádí za podmínek stanovených zákonem o zdravotnických prostředcích
 • zajištuje provedení instruktáže obsluhy zdravotnických prostředků za podmínek stanovených zákonem o zdravotnických prostředcích u poskytovatele zdravotních služeb
 • účastní se procesu oznamování podezření na nežádoucí příhody zdravotnických prostředků podle zákona o zdravotnických prostředcích a podílí se na realizaci preventivních a nápravných opatření
 • bez odborného dohledu na základě indikace lékaře obsluhuje zdravotnické prostředky a jejich sestavy v rámci asistence při zdravotnických výkonech
 • nevykonává činnosti se zdroji ionizujícího zařízení
Hlavní partneři
 • AVVNZP
  AVVNZP
 • Nursing now
  Nursing now