Přihlásit

Informace o programu - Zdravotnické záchranářství

Studijní program: Zdravotnické záchranářství (B0913P360016)

Forma studia: prezenční, 3 roky

 

Podmínky a popis přijetí ke studiu - ZDE

Cílem studijního programu Zdravotnické záchranářství je získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání Zdravotnický záchranář. Tímto kvalifikačním vzděláním získá absolvent odbornou způsobilost k vykonávání řady činností, jejímž prostřednictvím zajišťuje specifickou ošetřovatelskou péči, která nachází široké uplatnění.  Zdravotnický záchranář nachází uplatnění především v rámci přednemocniční neodkladné péče na zdravotnické záchranné službě, ale i v akutní lůžkové péči intenzivní v nemocničním zařízení, popřípadě může specifickou péči poskytovat i na urgentních příjmech. Zdravotnický záchranář je nepostradatelným článkem zdravotnického týmu, v rámci kterého aktivně poskytuje specifickou ošetřovatelskou péči v terénu nebo v nemocničním zařízení, a to prostřednictvím odborných výkonů. Neodmyslitelná je práce se zdravotnickými prostředky a léčivými přípravky.

Bakalářský studijní program je tříletý, ukončený státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je ústní zkouška z vybraných témat a obhajoba bakalářské práce. Po jejím složení získává absolvent titul bakalář, ve zkratce Bc., uváděný před jménem.

Studium

Během studia získává student znalosti ze základních oborů jako je anatomie, fyziologie, psychologie, patologie či ošetřovatelské postupy, kterým je věnován především první ročník studia. V dalších ročnících je studium věnováno již aplikovaným oborům z oblasti neodkladné péče v chirurgických či interních oborech, pediatrie, nebo například urgentní medicíny a medicíny katastrof. Teoretické znalosti z předmětů každého semestru poté tvoří základ pro výuku praktickou, která je realizována v rámci semestrálních a individuálních praxí. K tomuto účelu slouží dlouhodobá spolupráce s poskytovateli zdravotních služeb v rámci celé České republiky, u kterých jsou tyto odborné praxe realizovány. Student si osvojí znalosti, dovednosti a postoje jak z přednemocniční neodkladné péče praxí realizovanou na výjezdových základnách zdravotnické záchranné služby, tak i z akutní lůžkové péče intenzivní praxí v nemocničních zařízení přímo u lůžka. Ke studiu je potřeba ŘP skupiny B a očkování proti žloutence A a B. 

Další možností je nabídka studia v zahraničí v rámci programu Erasmus+, výjezdů v rámci mobilit a v případě zájmu i letních škol v zahraničí.

Kompetence

Rozsah povinností a kompetencí Zdravotnického záchranáře je daný zákonem, díky tomu je absolvent tohoto studijního programu uznáván jako kvalifikovaný zdravotnický pracovník.

 

 

Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now