Přihlásit

Informace o programu - Biomedicínská technika

Studijní program: Biomedicínská technika (B0914P360007)

Forma studia: prezenční, 3 roky

Podmínky a popis přijetí ke studiu - ZDE

 

Cílem studijního programu Biomedicínská technika je získání odborné způsobilosti k vykonávání nelékářského zdravotnického povolání Biomedicínský technik. Jedná se o nelékařské zdravotnické povolání se širokým zaměřením a možností vykonávání rozsáhlého spektra činností. Jako zdravotnický pracovník může najít uplatnění především v nemocnici, kde pracuje se stále běžnější a potřebnější zdravotnickou technikou. Svoje vědomosti může uplatnit na oddělení zdravotnické techniky, kde zabezpečuje správný chod přístrojů a školení personálu, nebo se přímo podílí na léčbě pacienta v klinické praxi jako technik při výkonech, nejčastěji na kardiologii, oddělení dialýzy, neurologie aj. Jako absolvent s unikátním spektrem schopností se může uplatnit ve zdravotnickém i jiném průmyslu. Z těchto důvodů je Biomedicínský technik profesí, která snadno nachází uplatnění.

Bakalářský studijní program je tříletý, ukončený státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je ústní zkouška z vybraných témat a obhajoba bakalářské práce. Po jejím složení získává absolvent titul bakalář, ve zkratce Bc., uváděný před jménem. Výhodou je možnost studovat navazující program Biomedicínské inženýrství přímo na TUL, které dále rozšiřuje spektrum schopností a možností.

Studium

Vzhledem k širokému zaměření je tento studijní program multioborový. Studenti získají poznatky z anatomie a biologie, fyziologie, medicíny a první pomoci stejně jako z programování, IT, techniky, měření fyzikálních veličin a senzorů, mechaniky a biomechaniky, ale i zpracování signálů, matematického modelování nebo kybernetiky.

Studium probíhá prezenčně (denně) v průběhu tří let, kdy první rok studia je věnován obecnějším předmětům, a s pokračujícím studiem se znalosti pomocí odborných předmětů rozšiřují, prohlubují a získávají kontext pro povolání Biomedicínského technika. Jelikož se jedná o profesní vzdělávání, součástí je semestrální i individuální odborná praxe u poskytovatelů zdravotnických zařízení i mimo Liberecký kraj.

Součástí studia je i získání kvalifikace pro práci na elektrických zařízeních (tzv. Vyhláška č.50/1978, ve znění pozdějších předpisů). Další možností je nabídka studia v zahraničí v rámci programu Erasmus+, výjezdů v rámci mobilit a v případě zájmu i letních škol v zahraničí.

Kompetence

Rozsah povinností a kompetencí Biomedicínského technika je daný zákonem, díky tomu je uznáván jako zdravotnická profese kvalifikovaná pro práci v nemocnici.

 

Hlavní partneři
  • AVVNZP
    AVVNZP
  • Nursing now
    Nursing now