Přihlásit

Erasmus+

Kontaktní osoby:

FZS: Mgr. Kateřina Prstková, tel.: 485 353 775, katerina.prstkova@tul.cz
TUL: Ing. Radka Přeučilová, tel.: 485 353 907, erasmus@tul.cz

Název vznikl po holandském mysliteli Erasmu Rotterdamském (1466 – 1536), který byl humanista a teolog. Kladl důraz na vzdělání a studoval v zahraniční, konkrétně v Sorbonnu. Procestoval celou Evropu a navázal spoustu důležitých zahraničních styků s ostatními humanisty a filozofy tehdejší doby. Erasmus, jako největší program EU zaměřený na mobilitu v Evropě datuje svou existenci rokem 1987, v ČR je tomu od roku 1998. Rok 2012 se nesl ve znamení oslav 25 let Erasmu od svého vzniku. V České republice sahá historie programu Erasmus do roku 1998. Tato vlajková loď Evropské Unie v oblasti programů vzdělání a odborné přípravy je zaměřena na mobilitu studentů. Vše funguje na základě spolupráce s vysokoškolským vzděláváním v Evropě. Rok 2014 byl zlomový v tom, že garance programu Erasmus skončila a přešlo se na nový balíček EU a to Erasmus+. Tento program nově sloučil veškeré vzdělávací mobility studentů. Není zde omezení věku ani limit hranic Evropy. Původní myšlenka Erasmus programu spočívala v propojení Evropy na úrovni vzdělání, kultury a celkové spolupráce.

Proč vyjet

Důvodů, proč vyjet do zahraničí je mnoho, například: zlepšení jazykových dovedností, osobní rozvoj, větší motivace ke studiu a práci. Povědomí studentů o zahraničních mobilitách má vzrůstající charakter a vidí v něm přínosy s cílem získat pracovní, studijní a jazykové dovednosti. Erasmus+ patří mezi komunitní programy, které mají za úkol zvyšovat konkurenceschopnost Evropy a podporují pracovní uplatnění studentů do budoucna.

Podrobné informace o programu naleznete na webu http://www.naerasmusplus.cz/.

Studijní pobyt na zahraniční vysokoškolské instituci v programové nebo partnerské zemi

 • v délce 3-12 měsíců,
 • realizace výhradně na základě platných meziinstitucionálních dohod mezi vysílající a přijímající vysokoškolskou institucí vlastnící ECHE.

Praktická stáž v zahraničním podniku či organizaci v programové zemi

 • v délce 2-12 měsíců,
 • realizace na základě trojstranné dohody mezi studentem, vysílající vysokoškolskou institucí a přijímající organizací, institucí, podnikem.
 • Studenty na stáž může přijímat jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží, nezisková organizace, veřejný subjekt na místní, regionální nebo národní úrovni atd., tj. téměř jakýkoliv subjekt, firma, vyjma institucí spravujících EU programy.

Absolventská stáž v zahraničním podniku či organizaci v programové zemi

 • v délce 2-12 měsíců.
 • Při přihlášení na stáž musí být budoucí stážista zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu. Stáž musí souviset se studovaným oborem. Doba výjezdu na praktickou stáž je po absolvování studia (tzn. stážista nemá v době výjezdu statut studenta, ale vyjíždí již jako absolvent).
 • Na stáž můžete jet do zemí Evropské unie, případně na Island, do Lichtenštejnska či Norska. Stáž se musí uskutečnit buď v podniku, školícím či výzkumném středisku popřípadě i v jiné organizaci.
 • Jedná se o práci na plný pracovní úvazek podle předem dohodnutého pracovního plánu.


Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský nebo doktorský). Může tedy absolvovat např. 6 měsíců studijního pobytu a 6 měsíců praktické stáže, či např. celých 12 měsíců praktické stáže. Vždy však platí limit 12 měsíců v jednom studijním cyklu. Měsíce absolvované pod hlavičkou předchozího Programu celoživotního učení/Erasmus ve stejném studijním cyklu se do této doby započítávají. Pro víceleté (např. pětileté) magisterské programy je maximální dotace na studijní pobyt / praktickou stáž 24 měsíců.

Za výběrové řízení zodpovídá ECTS Koordinátor fakulty.

Kdo se může zapojit – podmínky:

 • Student, který vyjíždí na studijní pobyt/praktickou stáž do zahraničí, musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysoké škole.
 • Studovat může prezenční, kombinovanou i distanční formou studia. A musí být ke studiu zapsán během celého studijního pobytu či praktické stáže (neplatí pro absolventské stáže).
 • Student vyjíždějící na studijní pobyt musí být zapsán minimálně ve druhém ročníku bakalářského či pětiletého magisterského studia. Student vyjíždějící na praktickou stáž může studovat jakýkoliv ročník studia.
 • Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu.
 • Student musí být vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení.

Studijní pobyty a pracovní stáže – informace a formuláře viz web TUL

Absolventské stáže – informace a formuláře viz web ERA TUL

Hlavní partneři
 • AVVNZP
  AVVNZP
 • Nursing now
  Nursing now