Přihlásit

Informace o programu - Radiologická asistence

Studijní program: Radiologická asistence (B0000P000001)

Forma studia: prezenční, 3 roky

Podmínky a popis přijetí ke studiu

 

Cílem studijního programu Radiologická asistence je získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského povolání Radiologický asistent. Radiologický asistent je odborník specializovaný na spektrum činností související s využitím ionizujícího záření a jiných metod pro diagnostické i léčebné účely. Uplatnění nachází především ve zdravotnických zařízeních na specializovaných pracovištích. Je specialistou, který rozumí zdrojům záření a umí jejich využívání přizpůsobit požadavkům klinické praxe při zajištění bezpečnosti. Pracuje s přístroji, zdroji záření, a zároveň má kompetence pro specifické ošetřovatelské výkony a nakládání s některými léčivými přípravky.

Studijní program je tříletý, bakalářský, ukončený státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je ústní zkouška z vybraných témat a obhajoba bakalářské práce. Po jejím složení získává absolvent titul „bakalář“, ve zkratce Bc., uváděný před jménem.

Studium

Během studia získává radiologický asistent obecně medicínské znalosti z oblasti anatomie, fyziologie a patologie stejně jako ze specifických disciplín, které využívají metod radiologie. Dále se učí matematice, fyzice a technice potřebné pro porozumění radiologickým metodám. Vzhledem ke komplexnosti softwarového vybavení, které je nedílnou součástí radiologie, je výuka zaměřena také na informatiku, zpracování obrazu, nebo práci s databázemi. Dále jsou detailně probírány jednotlivé zobrazovací a léčebné metody (např. počítačová tomografie, nukleární magnetická rezonance, radioterapie). V neposlední řadě studenti získávají znalosti z oblasti farmakologie a ošetřovatelství, aby mohli poskytovat specifickou ošetřovatelskou péči (např. podávání kontrastní látky pacientům).

Jelikož se jedná o profesní vzdělávání, součástí studia je semestrální i individuální odborná praxe. K tomuto účelu slouží dlouhodobá spolupráce se špičkovými zdravotnickými zařízeními v rámci celé České republiky. Samozřejmostí je možnost studia zahraničí v rámci programu Erasmus, výjezdů v rámci mobilit a v případě zájmu i letních škol v zahraničí. Studium nemá žádné zvláštní požadavky kromě obecné zdravotní způsobilosti.

Kompetence

Detailní vymezení výstupních znalostí, dovedností, způsobilostí a kompetencí

Rozsah povinností a kompetencí radiologického asistenta je daný zákonem, díky tomu je uznáván jako zdravotnická profese kvalifikovaná pro práci v nemocnici.

Samostatně vykonává tyto činnosti:

 • provádí a vyhodnocuje zkoušky zdrojů ionizujícího záření
 • zajišťuje, aby lékařské ozáření bylo bezpečné a přiměřené a v rámci své odbornosti optimalizuje jeho používání
 • vykonává činnosti v rámci radiační ochrany
 • provádí specifickou ošetřovatelskou péči související s radiologickými výkony
 • nakládá s léčivými přípravky
 • samostatně provádí skiagrafické vyšetření, skiaskopii, denzitometrii a je za ně odpovědný.

Za základě indikace lékaře provádí specifické činnosti:

 • radiologické zobrazování
 • léčebné ozařovací techniky
 • léčebné a zobrazovací výkony za použití metod nukleární medicíny
 • léčebné a zobrazovací výkony za použití jiných fyzikálních principů než ionizujícího záření
 • asistuje při postupech intervenční radiologie
 • aplikuje léčivé přípravky nutná k realizaci radiologických postup
 • pod dohledem lékaře zavádí periferní žilní katetry a aplikuje léčivé přípravky do krevního řečiště
 • pod dohledem radiologického fyzika se podílí na plánování radioterapie.
Hlavní partneři
 • AVVNZP
  AVVNZP
 • Nursing now
  Nursing now