Přihlásit

Informace o programu - Zdravotnické záchranářství

Studijní program: Zdravotnické záchranářství (B0913P360016)

Forma studia: prezenční, 3 roky

Podmínky a popis přijetí ke studiu

 

Cílem studijního programu Zdravotnické záchranářství je získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání Zdravotnický záchranář. Tímto kvalifikačním vzděláním získá absolvent odbornou způsobilost k vykonávání řady činností, jejímž prostřednictvím zajišťuje specifickou ošetřovatelskou péči, která nachází široké uplatnění.  Zdravotnický záchranář nachází uplatnění především v rámci přednemocniční neodkladné péče na zdravotnické záchranné službě, ale i v akutní lůžkové péči intenzivní v nemocničním zařízení, popřípadě může specifickou péči poskytovat i na urgentních příjmech. Zdravotnický záchranář je nepostradatelným článkem zdravotnického týmu, v rámci kterého aktivně poskytuje specifickou ošetřovatelskou péči v terénu nebo v nemocničním zařízení, a to prostřednictvím odborných výkonů. Neodmyslitelná je práce se zdravotnickými prostředky a léčivými přípravky.

Studijní program je tříletý, bakalářský, ukončený státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je ústní zkouška z vybraných témat a obhajoba bakalářské práce. Po jejím složení získává absolvent titul „bakalář“, ve zkratce Bc., uváděný před jménem.

Studium

Během studia získává student znalosti ze základních oborů jako je anatomie, fyziologie, psychologie, patologie či ošetřovatelské postupy, kterým je věnován především první ročník studia. V dalších ročnících je studium věnováno již aplikovaným oborům z oblasti neodkladné péče v chirurgických či interních oborech, pediatrie, nebo například urgentní medicíny a medicíny katastrof. Teoretické znalosti z předmětů každého semestru poté tvoří základ pro výuku praktickou, která je realizována v rámci semestrálních a individuálních praxí. K tomuto účelu slouží dlouhodobá spolupráce se špičkovými poskytovateli zdravotních služeb v rámci celé České republiky, u kterých jsou tyto odborné praxe realizovány. Student si osvojí znalosti, dovednosti a postoje jak z přednemocniční neodkladné péče praxí realizovanou na výjezdových základnách zdravotnické záchranné služby, tak i z akutní lůžkové péče intenzivní praxí v nemocničních zařízení přímo u lůžka.

Kompetence

Detailní vymezení výstupních znalostí, dovedností, způsobilostí a kompetencí

Rozsah povinností a kompetencí Zdravotnického záchranáře je daný zákonem, díky tomu je absolvent tohoto studijního programu uznáván jako kvalifikovaný zdravotnický pracovník.

Samostatně vykonává tyto činnosti:

 • monitoruje a hodnotí vitální funkce včetně snímání elektrokardiografického záznamu, průběžného sledování a hodnocení poruch rytmu, vyšetření a monitorování pulzním oxymetrem,
 • zahajuje a provádí kardiopulmonální resuscitaci s použitím ručních křísicích vaků, včetně defibrilace srdce elektrickým výbojem po provedení záznamu elektrokardiogramu,
 • zajišťuje periferní žilní nebo intraoseální vstup, aplikuje krystaloidní roztoky a provádí nitrožilní aplikaci roztoků glukózy u pacienta s ověřenou hypoglykemií,
 • provádí laboratorní vyšetření určená pro neodkladnou péči a hodnotí je,
 • obsluhuje a udržuje vybavení všech kategorií dopravních prostředků, řídí pozemní dopravní prostředky, a to i v obtížných podmínkách jízdy s využitím výstražných zvukových a světelných zařízení,
 • provádí první ošetření ran, včetně zástavy krvácení,
 • zajišťuje nebo provádí bezpečné vyproštění, polohování, imobilizaci, transport pacientů a zajišťuje bezpečnost pacientů během transportu,
 • vykonává v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při řešení následků mimořádných událostí při provádění záchranných a likvidačních prací v rámci integrovaného záchranného systému,
 • přejímá, kontroluje a ukládá léčivé přípravky, manipuluje s nimi a zajišťuje jejich dostatečnou zásobu,
 • přejímá, kontroluje a ukládá zdravotnické prostředky a prádlo, manipuluje s nimi a zajišťuje jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu,
 • provádí neodkladné výkony v rámci probíhajícího porodu a první ošetření novorozence,
 • přijímá, eviduje a vyhodnocuje tísňové výzvy z hlediska závažnosti zdravotního stavu pacienta a podle stupně naléhavosti, zabezpečuje odpovídající způsob jejich řešení za použití telekomunikační a sdělovací techniky,
 • provádí telefonní instruktáž k poskytování první pomoci a poskytuje další potřebné rady za použití vhodného psychologického přístupu,
 • zavádí a udržuje inhalační a kyslíkovou terapii,
 • získává osobní, rodinnou, pracovní a sociální anamnézu,
 • provádí odsávání sekretů z horních cest dýchacích a z permanentní tracheostomické kanyly u pacientů starších 3 let a zajišťuje jejich průchodnost,
 • poskytuje a zajišťuje psychickou podporu umírajícím a jejich blízkým a po stanovení smrti lékařem zajišťuje péči o tělo zemřelého a činnosti spojené s úmrtím pacienta,
 • zajišťuje stálou připravenost pracoviště včetně věcného a technického vybavení a funkčnosti zdravotnických prostředků

Na základě indikace lékaře zdravotnický záchranář samostatně může:

 • zajišťovat dýchací cesty dostupnými pomůckami, zavádět a udržovat inhalační kyslíkovou terapii, zajišťovat přístrojovou ventilaci s parametry určenými lékařem, pečovat o dýchací cesty pacientů i při umělé plicní ventilaci,
 • podávat léčivé přípravky, včetně krevních derivátů,
 • asistovat při zahájení aplikace transfuzních přípravků a ošetřovat pacienta v průběhu aplikace a ukončovat ji,
 • provádět katetrizaci močového měchýře žen a dívek nad 10 let,
  odebírat biologický materiál na vyšetření.
Hlavní partneři
 • AVVNZP
  AVVNZP
 • Nursing now
  Nursing now